Příklad sanace vlhkého zdiva dvě patra pod úrovní terénu

Domů arrow_forward Novinky arrow_forward Příklad sanace vlhkého zdiva dvě patra pod úrovní terénu

Výchozí popis objektu a plán prací

Dle původní projektové dokumentace měly být odbourány anglické dvorky a proveden výkop kolem objektu na hloubku dvou podlaží pod úrovní terénu. Šířka výkopu byla omezená a výkop by musel být na celou hloubku složitě pažen. Zároveň nebylo jasné, jaké bude podloží v hloubce dvou pater a jaká další rizika, případně nové skutečnosti tento způsob přinese. V průběhu prací se dále zjistilo, že podloží tvoří částečně skalnatý masiv a výkopové práce by byly náročné a neefektivní.

Z těchto důvodu aplikační firma Realsan a.s., která převzala odpovědnost, navrhla řešení na odizolování z vnitřních prostor objektu. Tím se měly minimalizovat výkopové práce venku a anglické dvorky se měly obetonovat betonem s krystalizační hydroizolační přísadou Sikkaton A.

Dle Projektové dokumentace byl ve 2.PP původně ochranný kryt a dle tehdy zjištěných informací a průzkumů měly být veškeré stěny železobetonové. Podle informací projekčního atelieru měly být v podlaze i původní hydroizolace. Ve 2.PP odpovídaly projevy vlhkosti a salinity stáří objektu a nebyly zjištěny poruchy, které by naznačovaly problémy s tlakovou vodou. Hydrogeologický průzkum však nebyl proveden. Pro projekční práce byly použity výstupy z hydrogeologického průzkumu z přístavby sousedního objektu nemocnice.

Proto byly provedeny sanační práce na objektu dle návrhu řešení, navíc doplněné o izolace podlah. Dodatečně bylo zjištěno, že izolace u objektu nejsou shodné se zněním technické zprávy. Původní varianta s pružnou minerální stěrkou Elastikschlämme na stávající vyspravený podklad s položením keramické dlažby byla nakonec změněna na nové betony s krystalizační přísadou Sikkaton A a systémovým utěsněním vzniklých pracovních spár.

Struktura samotného návrhu řešení

1.PP a 2.PP

1) Pro zamezení vzlínání vlhkosti z podzákladí do svislých konstrukcí bude provedena dodatečná vodorovná izolace v 2.PP všech zdí (obvodových i příček) a v 1.PP zdí a příček nad nepodsklepenou částí objektu formou chemické injektáže (v 2.PP materiálem Ecocryl, v 1.PP injektážním krémem), a to v místech vnitřních příček v úrovni podlahy a v místě obvodových stěn v úrovni podlahy a pod stropem (pouze v 2.PP). Výškové úrovně bude nutné propojit svislými injektážními vrty. Vnitřní příčky budou odinjektovány od obvodových stěn svislými vrty.

2) Izolace proti vlhkosti stávajících podlah se, v 2.PP všude a v 1.PP nad nepodsklepenou částí objektu, provedou nové. Po sejmutí stávajících podlahových krytin bude zhodnocena kvalita betonových vrstev a dle potřeby se provede jejich vyspravení. Předpokládá se jejich využití jako podkladní vrstvy pod izolaci proti vodě, minerální silikátovou pružnou stěrku Elastikschlämme v tl. 4mm s perlinkou, aplikovanou na napenetrovaný podklad penetrací Haftemulsion. Na stěnách se izolace vytáhne do výšky 10cm nad provedenou injektáž. Na takto provedenou izolaci se do flexibilního lepidla položí zátěžová dlažba (např. Taurus). (Pozn. V průběhu stavby došlo ke změně izolace z důvodu vybourání stávajících podlah. Byly provedeny nové betony s krystalizační přísadou Sikkaton A s utěsněním pracovních spár.)

3) Z důvodu nepřístupnosti z venkovní strany byla v obou PP navržena následující řešení:
2.PP – Na obvodové stěny bude do výšky stropu aplikován vnitřní hydroizolační systém Rozdělovač vody, který se naaplikuje natažením v množství 3 kg/m2 plochy na podklad vyrovnaný jádrovou omítkou Baurex-N. Na poslední vrstvu ještě zavlhlého Rozdělovače vody se provede klasická vápenocementová omítka. Vápenocementová omítka se provede i na ostatních vnitřních stěnách.
1.PP – Bude aplikována skladba sanačních omítek a izolací proti negativnímu tlaku vody s odolností proti solím, a to na všech obvodových stěnách přiléhajících k okolnímu terénu od úrovně podlah do úrovně stropu. Jako materiál bude použit systém hydroizolačních materiálů proti negativnímu tlaku vody Bornit SB1 + SB3 + SB1 na podklad vyrovnaný cementovou maltou Baurex SMS. Následně bude provedena tepelně-izolační omítka Baurex – Nanotherm v tl. 2cm. Po 48hod lze provést štukovou omítku Weber.san 600 a po dalších 48hod malbu prodyšnou barvou s Sd < 0,2m (součinitel difúze).

Anglické dvorky

1) Stávající anglické dvorky budou upraveny – jejich dno bude zvýšeno na úroveň danou projektem a bude zajištěno jejich odvodnění. Svislé stěny budou přibetonovány betonovou stěnou tl. 15cm z betonu C 30/37 s přísadou krystalické hydroizolace Sikkaton A v množství 5l/m3 betonu. Příčné stěny a dno budou vybetonovány nově, rovněž z betonu C 30/37 s přísadou krystalické hydroizolace Sikkaton A.

2) Pracovní spáry mezi objektem a dále mezi svislými konstrukcemi a vodorovnými konstrukcemi anglických dvorků budou ošetřené polychloroprenkaučukovou bobtnající páskou Realtite.

Problémy v průběhu stavby

V průběhu stavby se vyskytly problémy jen se splaškovou vodou, která se dostávala do objektu starými kanalizacemi. Po napojení nových kanalizací a utěsnění starých prostupů problémy ustaly. Další potíže se však objevily v létě u podlah, kdy po déle trvajících deštích protékala voda kolem pracovních spár.

Bylo zjištěno, že betony nebyly provedeny dle navrženého řešení a nebyly dodrženy tloušťky betonu a jeho kvalita. Téměř při dokončení celého 2.PP se objevily průsaky, a to nejen v oblasti podlah, ale hlavně pod stropem a v některých místnostech i v ploše stěn. Příčinou těchto průsaků bylo neplánované provádění venkovních výkopů v průběhu stavby pro vnitroareálové kanalizace, kdy výkopy probíhaly v těsné blízkosti anglických dvorků. Výkopy tak byly po dlouhou dobu otevřeny a po část této doby kanalizační vody tekly přímo do výkopů bez zajištění odtoku vody. Tím se zásadně změnily hydrogeologické podmínky objektu v průběhu stavby, a následně se tak musely provést neplánované další opravy.

Řešení průsaků u podlah ve 2.PP:

Řešení průsaků v ploše stěn a pod stropem ve 2.PP:

Závěrem lze říci, že aplikační firma musela provést na vlastní náklady další sanační a izolační opatření, aby dokázala eliminovat důsledky nečekaných a komplikovaných změn pracovních postupů a nepředpokládaných vlivů v průběhu stavby. Celkově tyto náklady přesáhly odsouhlasený rozpočet o více než 280 000 Kč.

V současné době, kdy se setkáváme na stavbách s obrovským tlakem na cenu, odpovědnost a zkracování doby výstavby, je možné se v takovéto situaci bránit pouze důsledností v průběhu přípravné časti projektu, kdy je potřeba trvat na komplexních informacích včetně hydrogeologického průzkumu, potřebných kopaných sondách, případně na dalších nutných přesných informacích.
V případě tak složitých staveb jako byla rekonstrukce Nemocnice Příbram, kde se řešily sanace a hydroizolace dvě patra hluboko pod terénem není reálné mít jistotu nepředvídatelných možných změn a vlivů v průběhu stavby. Je proto nutné jako aplikační firma, která přebírá za tyto vlivy odpovědnost, pracovat s finanční rezervou, kterou musí současní investoři akceptovat. Zisk, který je v podnikání odměnou za podstupované riziko, často v těchto případech nepokryje ani samotné nepředvídatelné náklady.

Více informací o sanačních a hydroizolačních metodách najdete na www.realsan.cz.

Ing.Petr Čeliš
Realsan a.s.

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.