Podmínky pro výstavbu

Domů arrow_forward Rádce stavebníka arrow_forward arrow_forward Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro výstavbu určuje především Stavební zákon 183/2006 v aktuálním znění a jeho prováděcí předpisy.

Využití území

Stanovuje vyhláška č.501/ 2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území v aktuálním znění. Tato vyhláška stanoví obecné požadavky na využití území při vymezování ploch a pozemků, stanoví podmínky využití a umisťování staveb na pozemku.

Umístění stavby na pozemku

Stavby se umisťují tak, aby respektovali podmínky a požadavky územního plánu, včetně minimálních odstupů od hranice pozemku, bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a komunikace. Stavba nebo její část včetně požárně nebezpečného prostoru nesmí přesahovat na sousední pozemek.

Vzájemné odstupy staveb

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, ale jen v případě, pokud nejsou v žádné z protilehlých stěn okna obytných místností.

Vzdálenost stavby od garáže

Vzdálenost stavby garáže a od společných hranic pozemků rodinných domů nesmí být menší než 2 m. Vzdálenost průčelí budov, u nichž jsou okna obytných místností, musí být min. 3 m od kraje silnice/místní komunikace. Vzájemné odstupy se měří na nejkratší spojnici vnějších povrchů (stěny, balkony, terasy, okraj komunikace, hranic pozemků, …)

Regulační plán

Stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb. Nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v daném území.

Technické požadavky na stavbu

Stanoví vyhláška č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, v aktuálním znění. Tato vyhláška stanoví základní požadavky na účelové a stavebně technické řešení staveb.

Rodinný dům

Je stavba pro bydlení, která svým stavebním upořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné bytové jednotky, dvě nadzemí a s jedno podzemní podlaží a podkroví. Ve vyhlášce najdeme požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb.

Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb:

Garážové stání

V rámci pozemku má být vždy vyřešeno umístění odstavného a parkovacího stání pro účel využití pozemku a staveb na něm, v rozsahu ČSN 73 6110. Rodinný dům musí mít nejméně jedno garážové stání na jeden byt. Není-li možné garážové stání situovat v domě nebo stavebním napojením na něj, musí být vymezena odpovídající plocha na pozemku.

Počet stání se určí i dle PSP výpočtem, u staveb pro bydlení max 2 stání na jednotku.

Světlá výška

Světlá výška obytných místností musí být nejméně 2500 mm, v podkroví 2300 mm.

PSP – světlá výška obytných a pobytových místností min. 2,6 m – možno snížit na 2,4 m, pokud je součástí bytu alespoň 1 obytná místnost o s.v. 2,6 m a ploše 16 m2. v obytných místnostech se šikmým stropem musí být s.v. dosažena alespoň nad ½ podlahové plochy místnosti (podlahový plocha = plocha se světlou výškou min. 1,2 m).

Územní plán, Regulační plán

Blíže specifikuje podmínky pro výstavbu pro daný pozemek – lokalitu mimo tyto obecně závazné podmínky.

Územní rozhodnutí

Konkrétně specifikuje podmínky pro výstavbu pro daný pozemek – lokalitu mimo obecně závazné podmínky a podmínky dané územním pláne.

Podmínky a regulativy

Podmínky a regulativy dané touto územně plánovací dokumentací jsou závazné a sdělí vám je buď odbor územního rozvoje či stavební odbor příslušného úřadu.

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.