Stavební pozemek

Domů arrow_forward Rádce stavebníka arrow_forward arrow_forward Stavební pozemek
Stavební pozemek

Při volbě a hodnocení pozemku je zásadní poučka

Rodinný dům – stavbu lze přizpůsobit, upravit, změnit, opravit nebo dokonce odstranit a postavit jiný a lepší rodinný dům. A to rodinný dům dle vašich individuálních představ a požadavků, zároveň vyhovující daným regulím, které jsou stanoveny stavebním zákonem či územním plánem dané obce, lokality apod.

Parcela – stavební pozemek

Parcelu, okolí domu, obec, část obce, danou lokalitu, sousední zástavbu a sousedy dle vašich představ změnit nelze! Proto volbě a výběru pozemku je třeba věnovat minimálně stejnou, ale spíše větší pozornost než výběru vlastního rodinného domu.

Základní informace

Katastrální úřad

Majetkoprávní vztahy k pozemku

zatížení pozemku závazkem – břemenem, vlastnické – majetkoprávní vztahy sousedních pozemků

Odbor územního plánu

(odbor územního rozvoje, příslušný stavební úřad)

Možnost funkčního využití pozemku (čistě obytné, smíšené, pouze zeleň apod.)

Ne každý pozemek – parcela je určena pro výstavbu rodinných domů tzn., že ne na každém pozemku lze postavit cokoli, na některých pozemcích nejde postavit nic, informace o možnosti funkčního pozemku využití je vedle informace o majiteli pozemku a možného zatížení pozemku závazky prioritní informace.

Procento zastavěnosti parcely

Je dáno Územním plánem formou procent nebo formou různých koeficientů, nejčastěji jasným procentem zastavěnosti tzn informací jakou plochu z plochy pozemku lze zastavět, bývá to ale též např. poměr součtu hrubých podlahových ploch domu k celkové ploše parcely, koeficient zeleně (je opakem procenta zastavěnosti) udává jaké % z celkové plochy parcely musí zůstat zelené.

Výška objektu, podlažnost objektu

Rodinný dům může mít 2 nadzemní podlaží a podkroví, přičemž podkroví není přesně specifikováno ale rozumí se, že část podlaží nemá plnohodnotnou světlou výšku, a suterén, jako suterén je považováno podlaží, jehož úroveň podlahy nebo převažující části je níže jak 800 mm pod úrovní terénu. Územním plánem podlažnost nebo výška zástavby v dané lokalitě ale může být omezena – snížena.

Ochranná pásma (el.kabelů, vzdušné vedení, plynovodů, telekom.kabelů, poddolovaná území apod.)

Mohou, aniž by přes pozemek vedly možnost výstavby na pozemku pěkně omezit – hodnota těchto m2 pozemku pochopitelně nemůže být cenou stavební parcel.

Území se zvláštní ochranou (chráněné krajinné oblasti, památková ochrana apod.)

V případě výstavby rodinných domů, jde převážně o chráněné krajinné oblasti, kde k regulativům daným Územním plánem přibudou ještě požadavky správy příslušné chráněné oblasti za účelem ochrany přírody, zachování typického charakteru výstavby v dané lokalitě apod..

Hlavní kritéria

Lokalita

Pozemek

Velikost pozemku

Velikost parcely je závislá na parcelaci v dané lokalitě, na velikosti domu, který na ní zamýšlíte postavit, parcela pro samostatně stojící rodinný dům by však neměla klesnout pod 600 m2, pochopitelně s velikostí parcely vždy je spojena i starost o nezastavěné plochy. O velikosti parcely rozhoduje i předepsané % zastavěnosti, které obvykle bývá 30% ale může být i nižší.

Tvar pozemku

Za nejoptimálnější tvar pozemku lze považovat obdélník s poměrem stran blížící se poměru 2 : 3 s kratší stranou přiléhající ke komunikaci, šířka parcely by neměla klesnout pod 20 m s ohledem na vzájemné odstupy rodinných domů – min. 7 m a odstupy rodinného domu od společné hranice – 2m.

Svažitost pozemku

Samozřejmě, že nejoptimálnější pozemek je s nulovým či minimálním spádem nejlépe na jih, jihozápad či jihovýchod, v žádném případě to ale neznamená, že na pozemku s velkým spádem nelze stavět. Na takto atypických pozemcích mohou vzniknout zajímavější realizace jak na rovině. Návrh rodinného domu na pozemek s velkým spádem je nutné zpracovat individuálně. Dále je nutné počítat s vyššími náklady na vlastní stavbu rodinného domu.

Orientace vstupu na pozemek ke světovým stranám

Vstup na pozemek – vazba na komunikaci je nejoptimálnější ze severu, dispozice rodinného domu se orientuje na jih – takže rodinný dům je orientován nejen za sluncem ale i do vlastní zahrady, soukromí pobytu na zahradě je zajištěno vlastním domem, který zahradu od veřejné komunikace odděluje. Naopak na sever je snaha pokud možno žádná okna neumisťovat nebo alespoň minimum.

Geologické a hydrogeologické podmínky

Ovlivňují založení objektu, volbu hydroizolace domu, formu likvidace dešťových vod, a v neposlední řadě následnou úpravu a využití pozemku a to především náklady na jejich realizaci.

Zastíněnost pozemku okolní vzrostlou zelení

Nelze podceňovat hned z několika důvodů, nevhodná zastíněnost např. zabraňuje oslunění domu – úbytek pasivních solárních zisků a pozitivní energie, spad listí – zanášení bazénu, okapních žlabů apod, nebezpečí pádu při poryvu větru.

Regulativy výstavby pro danou lokalitu

Jsou dány Územním plánem nebo Územním rozhodnutím a určují především kolik % z celkové plochy pozemku lze domem zastavět, řešení tzv. dopravy v klidu, což znamená: jak je nutné řešit odstavná stání (parkování, garážování) na pozemku, výšku a podlažnost rodinného domu, často bohužel předepisují i podmínky jejchž předepisování je v rozporu se zákonem.

Možnost připojení na inž. sítě a komunikace

Připojení na komunikaci je přímo podmínkou, nejen z hlediska Vašeho přístupu ale i z hlediska dostupnosti (příjezdu hasičů, záchranky apod.) stejně tak nutností je napojení na elektrickou energii, napojení ale na ostatní inženýrské sítě (plyn, voda, splašková kanalizace) nutností – podmínkou není. Neznamená to však, že zásobování vodou či likvidaci splaškové vody není nutné řešit, zásobování vodou v tomto případě je nutno doložit vlastním zdrojem (studnou) včetně doložení, že voda je pitná, likvidaci splaškových vod je možné řešit čističkou odpad. Vod a jejich vypouštění do blízké vodoteče nebo vsakem, pokud ani jedno není realizovatelné je možné likvidaci řešit žumpou, která se bude pravidelně vyvážet, k tomu je třeba dodat potvrzení a souhlas čističky do které se odpadí vody budou vyvážet.

Zatížení hlukem od okolních činností

Jde např. o blízkost frekventované komunikace, což nemusí být pouze silnice ale též železnice, blízkost výrobního podniku, letiště apod.. Zatížení hlukem v lokalitě určené pro bydlení je limitováno na 50 dB od 6,00 hod do 22,00 hod a 40dB v nočních hodinách tj. od 22,00 do 6,00 hod.

Okolní stávající i budoucí zástavba

Stávající okolní zástavba pozemek ovlivní především zastíněním, narušením soukromí, zamezení výhledu jde především o možnost budoucí zástavby, kdy jedna stavba v sousedství z osluněného pozemku s překrásným výhledem a plným soukromím udělá zastíněný pozemek s výhledem do zdi a přímými pohledy na pozemek z několika podlaží.

Jiné omezující faktory výstavby domu na pozemku

 

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.