Jaká je optimální volba pro obvodové zdivo rodinného domu?

Domů arrow_forward Rádce stavebníka arrow_forward arrow_forward Jaká je optimální volba pro obvodové zdivo rodinného domu?
Jaká je optimální volba pro obvodové zdivo rodinného domu?

Snad každý stavebník rodinného domu pečlivě promýšlí, jaký dům si postaví, na jakém místě a podle jakého projektu. Se stejnou péčí je potom potřeba věnovat se i výběru materiálu, ze kterého bude dům postaven a bude tak splňovat pocit jistoty a bezpečí. Stejně důležitými faktory jsou odpovídající komfort při zachování hospodárnosti domu při jeho užívání, aby nebylo pohodlí draze vykoupeno nepřiměřenými platbami za spotřebované energie za vytápění v zimě nebo naopak za chlazení v horkém létě.

Mluvíme-li o těchto nejdůležitějších vlastnostech domu s ohledem na správný výběr materiálu, hovoříme o volbě vhodného materiálu zejména pro obvodové a vnitřní stěny, které nám velmi podstatným způsobem mohou ovlivnit příznivé a zdravé klima vnitřního prostředí.

Těmi nejčastěji zmiňovanými vlastnostmi, které ve výběru materiálu hrají významný vliv, jsou: pevnost, tepelně izolační vlastnosti (součinitel prostupu tepla), akumulace a difuzní odpor konstrukce (tzv. dýchání stěny).

Pevnost

Pevnost (únosnost) konstrukce je jednou z nejdůležitějších vlastností. Pokud stěna nebude dostatečně únosná, pak výborný tepelný odpor náš dům nezachrání. Cihly Porotherm jsou vyráběny v pevnostech od 8 MPa, což v kombinaci se spojovacím materiálem (maltou, tenkovrstvým tmelem nebo speciální PUR pěnou) vytváří pro většinu rodinných domů dostatečně únosnou variantu obvodové konstrukce.

Akumulace a difuzní odpor konstrukce

Porotherm vyniká i výbornými akumulačními vlastnostmi – v zimě brání rychlému vychladnutí domu, v horku zabraňuje přehřátí. Stejně jako stěny z klasických cihelných bloků Porotherm, tak i cihly plněné minerální vatou Porotherm T Profi umožňují difuzi vodních par. Vnější stěna tak může „dýchat“, napomáhá regulovat vnitřní vlhkost v místnosti na optimální hodnotu pro příjemné a zdravé bydlení.

Tepelně-izolační vlastnosti (součinitel prostupu tepla)

Tento parametr je snad nejčastěji zmiňovaný v souvislosti s požadavkem stavebníků na co nejekonomičtější provoz domu a minimalizaci plateb za spotřebované energie za vytápění v zimě, ale stále častěji i za chlazení v parném létě.
Jaké ideální tepelněizolační parametry by tedy měla mít obvodová stěna, aby byl provoz ekonomický a přitom nám dům poskytoval prostor pro zdravé a pohodlné bydlení?

Jaký parametr pro obvodové zdivo je tedy ten ideální?

Z požadavků novelizované normy ČSN 73 0540:2011, podle které domy navrhují všichni architekti a projektanti, vyplývají tyto minimální a doporučené hodnoty pro součinitel prostupu tepla obvodových stěn:

Pro minimalizaci provozních nákladů by jednoznačně hovořily co nejpřísnější požadavky pro obvodové stěny. Na druhou stranu je potřeba počítat i s navýšením pořizovacích nákladů za konstrukce s lepšími tepelněizolačními parametry. Úspory v provozních nákladech by měly postupně vynahradit tyto vícenáklady vynaložené při stavbě domu a v ideálním případě by se měly postupně vrátit. Pro snazší orientaci, jaká je ideální hodnota součinitele prostupu tepla, byl nově v legislativě definován termín „nákladové optimum“. To lze chápat jako vyvážený požadavek na vlastnosti obvodových konstrukcí a jejich pořizovací ceny s ohledem na vlastnosti a dosahované provozní náklady vynaložené na energie pro vytápění a chlazení.

Nákladově optimální úroveň návrhu obvodové stěny pro novostavbu se pohybuje v oblasti doporučených hodnot součinitele tepla, tzn. pro obvodovou stěnu U = 0,25 W/(m2∙K).

Nákladové optimum pro obvodové stěny = doporučená hodnota U=0,25 W/(m2∙K)

Je potřeba zateplovat či nikoliv?

Na otázku, zda se vyplatí zateplit obvodové stěny, není jednoznačná odpověď. Jak vyplývá z doporučeného parametru pro obvodové stěny nízkoenergetických domů U=0,25 W/(m2∙K), je potřeba zvážit součinitel prostupu tepla u jednovrstvého zdiva a teprve potom se rozhodnout, zda je zateplení obvodové stěny tou správnou volbou, která má ekonomické opodstatnění. Odpověď se tedy bude lišit podle toho, zda se jedná o rekonstrukci stávajícího domu nebo výstavbu nového rodinného domu. Zatímco u rekonstrukcí je zateplení většinou zcela na místě, u novostaveb tomu tak velmi často není.

Novostavby z cihel Porotherm bez zateplení

Zvolíme-li jako zdicí materiál moderní cihelné bloky Porotherm, vidíme na následujícím grafu, jaké vlastnosti nám jednovrstvé zdivo nabízí.

Cihly Porotherm, které jako jednovrstvé zdivo mají součinitel prostupu tepla U ≤ 0,30 W/(m2∙K) splňují zpřísněné novelizované požadavky na maximální hodnotu součinitele prostupu tepla. Všechny cihly Porotherm, které jako jednovrstvé zdivo mají součinitel prostupu tepla U ≤ 0,25 W/ (m2∙K), splňují dokonce doporučené hodnoty pro nízkoenergetické domy a to bez potřeby dalšího zateplení. A nakonec cihly produktové řady T Profi splňují i velmi přísné požadavky pro pasivní domy.

Přitom stále platí, že nákladově optimální úrovni pro novostavby rodinných domů odpovídá součinitel prostupu tepla pro obvodovou stěnu U=0,25 W/(m2∙K).

Pro jednovrstvé zdivo je kromě splnění požadavku na součinitel prostupu tepla v ploše stěny také důležitý požadavek na minimální vnitřní povrchovou teplotu konstrukce. Ta je kritická zejména v jednotlivých návaznostech obvodové stěny na jiné navazující konstrukce, na výplně otvorů (okna, dveře, apod.). Proto pro výrobky určené pro jednovrstvé konstrukce bez zateplení jsou zpracovány vzorové detaily, které usnadní správný návrh obvodové konstrukce z hlediska tepelné techniky.

Nové trendy

Jako revoluční novinku ve stavebních materiálech lze označit cihlu plněnou vatou Porotherm T Profi, která spojuje výhody masivního zdiva a zateplení minerální vatou.

Porotherm T Profi spojuje 3 výhody v jednom:

Ideální pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů

Plněné cihly Porotherm T Profi jsou určeny pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, pro jednovrstvé obvodové zdivo s vysokou tepelnou izolací bez potřeby dalšího zateplení fasády.

Výhody cihel plněných vatou

Zdivo z těchto cihel v sobě spojuje výhody keramické cihly (pevnost, únosnost, ochrana proti hluku a požáru apod.) a minerální anorganické izolace (tepelná ochrana, difuze vodních par, stálost parametrů). Oba materiály jsou přírodního původu, ekologicky nezávadné, snadno recyklovatelné, navíc jejich spojením získá zdivo vynikající, dlouhodobě stabilní tepelněizolační parametry. Izolant skrytý uvnitř cihel není náchylný na mechanické a biotické poškození.
Např. cihla Porotherm 42,5 T Profi je ideálním řešením pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Sama tvarovka totiž při tloušťce 42,5 cm obsahuje ve svých dutinách izolaci o souhrnné tloušťce 28 cm. Porotherm 42,5 T Profi dosahuje velmi nízké tepelné vodivosti 0,075 W/(m∙K) a součinitele prostupu tepla vyzděné stěny U = 0,17 W/(m2∙K), zdivo už není nutné dále dodatečně zateplovat. Díky tomu se sníží náklady za stavbu, vytápění a údržbu domu.
Stěna z cihel plněných vatou o tloušťce 42,5 cm má srovnatelné tepelněizolační vlastnosti jako stěna z cihelných bloků o tloušťce 24 cm zateplená izolantem o tloušťce 20 cm. Plně tak nahrazuje sendvičové zdivo.

Zdivo z cihel Porotherm T Profi umožňuje difuzi vodních par stejně jako při výstavbě z klasických cihelných bloků (v konstrukci není žádná vrstva, která by vytvářela difuzní bariéru při průchodu vodních par)

Rychlá a velmi přesná výstavba na maltu pro tenké spáry

Stavění z cihel Porotherm T Profi je snadné, velmi rychlé a přesné. Cihla i přes svoji masivnost váží pouze 16,6 kg, což usnadňuje manipulaci. Zdí se na maltu pro tenké spáry, která se někdy v praxi označuje jako lepidlo. Na cihly se aplikuje speciálním nanášecím válcem pouze v 1 mm silné vrstvě. Ložné spáry jsou u tohoto typu zdiva naprosto minimální a nehrozí zde vznik tepelných mostů. Protože nejnáročnějším krokem je přesné založení stavby, poskytuje výrobce, společnost Wienerberger, možnost objednat si na založení stěn odbornou pomoc.

Minerální vata chráněna hydrofobizací

Minerální vata ukrytá uvnitř cihly se vyrábí roztavením vhodných hornin. Neobsahuje žádné toxické ani zdraví škodlivé látky. Vata je uvnitř cihly mírně zmáčknuta, což ji fixuje na přesně určené pozici a zároveň brání jejímu sesedání vlivem gravitace. Proti navlhání je tato vata chráněna hydrofobizací, takže pokud není přímo ponořena ve vodě, nenabírá vlhkost.

Ve zdivu z cihel Porotherm T Profi je možné provádět drážky pro vedení rozvodů elektřiny či vody pouze pomocí drážkovačky. Pokud je nutné vést vnější stěnou například odpadní potrubí, je lépe vyřešit tuto velkou drážku přímo při zdění stěny a zdivo nefrézovat.

Pro rodinné domy a nízkopodlažní bytovou výstavbu

Z hlediska únosnosti jsou cihly Porotherm T Profi určeny pro výstavbu rodinných domů, případně pro nízkopodlažní bytovou výstavbu. Cihla splňuje i všechny požadavky na pevnost a další požadavky, které předepisuje evropská norma pro navrhování pro nejvíce seizmicky zatížené oblasti ČR, a dokonce více než dvojnásobně překračuje požadavky na pevnost v bočním tlaku. Díky žebrům tloušťky 18 mm jsou cihelné bloky Porotherm T Profi méně náchylné na poškození při manipulaci na stavbě.

Cihly Porotherm T Profi se vyrábějí pro tloušťky stěn 42,5; 36,5 a 30 cm v základních tvarech a jako poloviční cihly. Malta pro zdění na tenkou spáru je, stejně jako u všech broušených cihel Profi, v odpovídajícím množství při nákupu cihel součástí dodávky.

Více informací najdete na www.porotherm.cz.

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.